Poussin, "Et in Arcadia ego" (1638)

Poussin, "Et in Arcadia ego" (1638)

Retour